Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 39 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php:35) in /sata1/home/users/forestcollege/www/eng.forestcollege.if.ua/maincore.php on line 186 Precarpatian Forestry College - Downloads: ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОВУВАНЬ  
July 02 2020 17:33:48
Navigation
¤ NEWS
¤ INFORMATIONS
¤ Entrant
¤ Electronic textbooks
¤ EDUCATIONAL MATERIALS
¤ PHOTO GALLERY
Users Online
¤ Guests Online: 1

¤ Members Online: 0

¤ Total Members: 5
¤ Newest Member: teacher
Downloads: ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОВУВАНЬ
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Українська мова
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Українська мова – державна мова України. Вона неоціненна національна святиня, скарбниця духовних надбань, запорука його подальшого культурного прогресу. Як навчальний предмет українська мова виконує важливі освітні функції. Головна функція рідної мови полягає в тому, що вона є засобом спілкування, пізнання культурних цінностей. Як форма вияву національної й особистісної свідомості вона є засобом самопізнання, саморозвитку і самореалізації людини. Вільне володіння рідною мовою забезпечує реалізацію творчих можливостей людини в усіх сферах життя.
Програму для вступних випробувань розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів.
Матеріал програми розподілено за такими розділами: «Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Орфографія», «Синтаксис і пунктуація», «Способи відтворення чужого мовлення», «Розвиток мовлення».
Основні вимоги до знань і умінь абітурієнтів
Абітурієнт повинен знати:
- що вивчають основні розділи науки про мову;
- основні орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні правила;
- морфологічні ознаки та синтаксичну роль частин мови;
- загальні відомості про просте і складне речення, однорідні члени речення, речення із вставними словами, відомості про відокремлені та уточнюючі члени речення, пряму мову;
- основні поняття мовлення і спілкування;
- норми українського мовленнєвого етикету.
Абітурієнт повинен вміти:
- знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх, правильно писати слова з вивченими орфограмами, знаходити і виправляти орфографічні помилки;
- обґрунтувати вживання розділових знаків за допомогою вивчених правил;
- правильно вживати в мовленні речення, різні за будовою та метою висловлення;
- самостійно здобувати знання, працювати з навчальною літературою;
- користуватися словниками різних типів;
- дотримуватися норм українського мовленнєвого етикету.

Перелік розділів і тем

Фонетика. Графіка
Фонетика як розділ мовознавства. Звуки мови. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Склад. Складоподіл. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Подвоєння та подовження приголосних. Зміни приголосних при словотворенні. Сполучення йо, ьо . Правила переносу слів.
Лексикологія. Фразеологія
Лексикологія як розділ мовознавства. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова. Пряме та переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Власне українська та іншомовна лексика. Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання (архаїзми та неологізми). Поняття про фразеологізми.
Будова слова. Словотвір
Будова слова. Значущі частини слова. Словотвір. Основні способи словотворення в українській мові: префіксальний, префіксально-суфіксальний, суфіксальний, без суфіксальний, складання слів або основ, перехід однієї частини мови в іншу.

Морфологія
Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови.
Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та загальні, істоти й неістоти. Рід і число іменників. Відмінки іменників. Відміни іменників. Особливості відмінювання іменників. Невідмінювані іменники в українській мові. Особливості творення іменників.
Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди іменників за значенням : якісні, відносні та присвійні. Ступені порівняння якісних прикметників, способи їх творення (проста та складна форми). Особливості відмінювання прикметників (тверда та м’яка групи). Творення прикметників.
Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням: кількісні й порядкові. Групи числівників за будовою: прості й складені. Відмінювання кількісних і порядкових числівників. Творення числівників.
Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні, означальні, питальні, відносні, неозначені, заперечні. Особливості їх відмінювання. Творення займенників.
Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Види дієслів: доконаний і недоконаний. Часи дієслова: минулий, теперішній, майбутній. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення форм умовного і наказового способів дієслів. Словозміна дієслів І і ІІ дієвідміни.
Дієприкметник як особлива форма дієслова: : значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на –но, - то.
Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот.
Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий.
Прийменник як службова частина мови. Група прийменників за походженням: непохідні (первинні) й похідні(вторинні, утворені від інших слів). Групи прийменників за будовою: прості, складні й складені.
Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні (єднальні, протиставні, розділові) й підрядні (часові, причинові, умовні, способу дії, мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні, наслідкові). Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні, повторювані) та за будовою (прості, складні, складені).
Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: формотворчі, словотворчі, модальні.
Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням : непохідні й похідні. Значення вигуків.
Орфографія
Правопис ненаголошених голосних. Правила вживання м’якого знака. Правила вживання апострофа. Правопис префіксів і суфіксів. Правопис слів іншомовного походження. Правопис великої літери. Правопис складних слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у прикметниках, дієприкметниках і прислівниках. Написання частки не з різними частинами мови. Особливості написання числівників і займенників.
Синтаксис і пунктуація
Словосполучення. Будова і тип словосполучень за способом вираження головного слова.
Просте речення. Види речень у сучасній мові: за метою висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні); за емоційним забарвленням (окличні й неокличні); за будовою (прості й складні); за складом граматичної основи (односкладні й двоскладні); за наявністю чи відсутністю другорядних членів
( непоширені й поширені); за наявністю чи відсутністю необхідних членів (повні й неповні); за наявністю чи відсутністю ускладню вальних засобів (ускладнені й неускладнені). Розділові знаки в кінці речення. Головні члени речення .Типи присудків: простий і складений (іменний і дієслівний). Тире між підметом і присудком. Другорядні члени речення (додаток, означення, обставина) і способи їх вираження. Прикладка як різновид означення. Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах. Речення двоскладні і односкладні. Види односкладних речень. Однорідні члени речення, розділові знаки при них. Однорідні та неоднорідні означення. Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них. Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнюючі). Розділові знаки при відокремлених членах.

Складне речення. Типи складних речень.
Складносурядне речення. Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні. Складнопідрядне речення. Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними. Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому реченні. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові знаки в ньому.

Способи відтворення чужого мовлення
Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі
Розвиток мовлення
Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування : адресати (той, хто говорить чи пише) і адресанти мовлення; монологічне й діалогічне мовлення; усне й писемне мовлення. Тема і основна думка висловлювання. Різновиди мовленнєвої діяльності :говоріння, писання, читання, аудіювання. Основні вимоги до мовлення : змістовність, послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність.
Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті.
Поняття про стилі мовлення : розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий і публіцистичний.
Поняття про типи мовлення : розповідь, опис, роздум.
License: O/S: Version:
Added: 14/01/2010 14:55 Downloads: 1149 Download (56K)
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З МАТЕМАТИКИ
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
З МАТЕМАТИКИ НА БАЗІ 9-ТИ КЛАСІВАРИФМЕТИКА І АЛГЕБРА


Програма з математики для вступників до вищих навчальних закладів складається з трьох розділів. Перший з них містить перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти вступник (вміти правильно їх використовувати при розв’язанні задач, посилатися на них при доведенні теорем). У другому розділі вказано теореми, які треба вміти доводити. Зміст теоретичної частини іспитів повинен формуватися з цього розділу. У третьому розділі перелічено основні математичні вміння і навички, якими має володіти випускник. На іспиті з математики вступник до вищого навчального закладу повинен показати: 1) чітке знання означень, математичних понять, термінів, формулювань правил, ознак, теорем, передбачених програмою, вміння доводити їх; 2) вміння точно і стисло висловити математичну думку в усній і письмовій формі, використовувати відповідну символіку; 3) впевнене володіння практичними математичними вміннями і навичками, передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв’язані задач і вправ.

І. ОСНОВНІ МАТЕМАТИЧНІ ПОНЯТТЯ І ФАКТИ


Арифметика і алгебра1. Натуральні числа і нуль. Прості і складені числа. Дільник, кратне. Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. Системи числення.
2. Цілі числа. Раціональні числа, їх додавання, віднімання, множення, ділення. Порівняння раціональних чисел.
3. Дійсні числа, їх запис у вигляді десяткового дробу. Читання, запис та дії з десятковими дробами. Скінченні і нескінченні, періодичні і неперіодичні десяткові дроби.
4. Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів. Правильний і неправильний дріб. Ціла та дробова частина числа. Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Середнє арифметичне і середнє геометричне чисел. Основні задачі на дроби.
5. Поняття про ірраціональні числа.
6. Зображення чисел на прямій. Модуль числа, його геометричний зміст.
7. Числові вирази. Вирази зі змінними. Тотожні перетворення раціональних алгебраїчних виразів.
8. Поняття про пряму та обернену пропорційну залежності між величинами. Види діаграм.
9. Вимірювання величин. Наближене значення числа. Округлення чисел. Абсолютна та відносна похибки наближеного значення числа. Виконання арифметичних дій над наближеними значеннями чисел.
10. Пропорції. Основна властивість пропорції. Розв’язування задач за допомогою пропорцій. Прості і складені задачі.
11. Степінь з натуральним показником і його властивості. Степінь з цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд числа. Перетворення виразів зі степенями.
12. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Властивості квадратних коренів. Наближене значення квадратного кореня.
13. Прямокутна система координат на площині. Координати точки (абсциса і ордината). Формула відстані між двома точками площини, заданих координатами. Координати середини відрізка.
14. Одночлен і многочлен. Дії над ними. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена (на прикладі квадратного тричлена). Степінь многочлена. Додавання, віднімання і множення многочленів. Розкладання многочлена на множники.
15. Рівняння. Розв’язування рівнянь, корені рівняння. Рівносильні рівняння. Біквадратні рівняння. Графік рівняння з двома змінними.
16. Числові нерівності і їх властивості. Почленне додавання та множення числових нерівностей. Лінійна нерівність з одним невідомим. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Розв’язування нерівностей, метод інтервалів.
17. Системи рівнянь і системи нерівностей (раціональні і тригонометричні). Розв’язування систем. Корені системи. Рівносильні системи рівнянь.
18. Арифметична та геометрична прогресії. Формули знаходження п-го члена та суми п перших членів прогресій. Нескінченно спадна геометрична прогресія та її сума.
19. Поняття функції. Способи задання функції. Область визначення, область значень функції. Перетворення графіків функції.
20. Графік функції. Зростання і спадання функції; періодичність, парність, непарність функції. Графічне розв’язання рівнянь, нерівностей.
21. Означення і основні властивості функцій: лінійної y = kx+b, квадратичної , степеневої та їх графіки.

Геометрія


1. Початкові поняття планіметрії (точка, пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка). Геометричні фігури. Паралельні і перпендикулярні прямі. Поняття про аксіоми і теореми. Поняття про обернену теорему.
2. Кут, величина кута. Суміжні і вертикальні кути та їх властивості. Кути утворені внаслідок перетину прямих, що перетинаються січною, а також при перетині паралельних прямих січною.
3. Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їх властивості. Чотири визначні точки трикутника. Види трикутників. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника. Теореми синусів, косинусів. Середня лінія трикутника.
4. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорди, січні кола. Залежність між відрізками у колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент. Довжина кола і довжина дуги кола.
5. Центральні і вписані кути, їх властивості. Коло, вписане у трикутник. Коло, описане навколо трикутника. Величина кута та її властивості. Вимірювання вписаних кутів. Градусна і радіанна міра кута.
6. Геометричне місце точок. Метод ГМТ.
7. Поняття про рівність фігур. Ознаки рівності трикутників.
8. Поняття про подібність фігур. Ознаки подібності трикутників.
9. Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між двома точками площини, заданих координатами; координати середини відрізка. Графік рівняння прямої і кола. Довжина відрізка і її властивості. Відстань від точки до прямої.
10. Вектор. Абсолютна величина і напрям вектора. Кут між векторами. Колінеарні вектори. Сума векторів та її властивості. Добуток вектора на число та його властивості. Розкладання вектора за осями координат і двома неколінеарними векторами. Координати вектора. Скалярний добуток векторів та його властивості. Проекція вектора на осі координат.
11. Чотирикутник, паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція; їх елементи і основні властивості.
12. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника. Правильні многокутники і їх будова.
13. Поняття про площі, основні властивості площі. Площа трикутника, паралелограма, прямокутника, квадрата, ромба, трапеції. Відношення площ подібних фігур. Площа круга і його частин.
14. Рух, його властивості. Види симетрій, поворот, паралельне перенесення.

ІІ. ОСНОВНІ ТЕОРЕМИ І ФОРМУЛИ


Алгебра


1. Основні правила додавання, віднімання, множення, ділення.
2. Формула коренів квадратного рівняння. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.
3. Зведене квадратне рівняння. Теорема Вієта.
4. Розв’язування лінійних рівнянь і таких, що зводяться до лінійних.
5. Розв’язування лінійних нерівностей і систем лінійних нерівностей.
6. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь.
7. Основна властивість дробу. Дії з дробами.
8. Формули скороченого множення: та інші.
9. Теорема про відношення між середнім арифметичним і середнім геометричним.
10. Властивості числових нерівностей.
11. Формула знаходження п-го члена арифметичної і геометричної прогресій.
12. Формула знаходження суми п перших членів арифметичної і геометричної прогресій.
13. Властивості квадратного кореня.

Геометрія


1. Основна властивість паралельних прямих.
2. Властивості точок, рівновіддалених від кінців відрізка.
3. Ознаки паралельності прямих.
4. Теорема про суму кутів трикутника. Зовнішні кути трикутника.
5. Ознаки рівності, подібності трикутників. Існування трикутника, рівного даному.
6. Теорема про існування і єдиність перпендикуляра до прямої.
7. Теорема Фалеса.
8. Радіус кола, описаного навколо трикутника і кола, вписаного в трикутник.
9. Теорема про кут вписаний в коло.
10. Дотична до кола та її властивість. Вимірювання кута, вписаного в коло.
11. Теорема Піфагора та наслідки з неї.
12. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.
13.Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції. Формула Герона.
14.Нерівність трикутника.
15.Формула відстані між двома точками площини.

ІІІ. ОСНОВНІ ВМІННЯ І НАВИЧКИ


Вступник повинен:

1. Виконувати арифметичні дії над натуральними числами, десятковими, звичайними дробами; користуватися калькулятором і таблицями; визначати і користуватися масштабом.
2. Уміти використовувати тотожності перетворення основних алгебраїчних виразів (многочленів, дробово-раціональних виразів які містять степені і корені тригонометричні виразів ).
3. Будувати і читати графіки лінійної, квадратичної, степеневої функцій.
4. Розв’язувати рівняння і нерівності першого і другого степенів, а також рівняння і нерівності, що зводяться до них; розв’язувати системи рівнянь і нерівностей першого і другого степенів і ті, що зводяться до них.
5. Розв’язувати задачі за допомогою рівнянь і систем рівнянь.
6. Зображати геометричні фігури на площині і виконувати найпростіші будови на площині.
7. Використовувати геометричні відомості при розв’язуванні алгебраїчних, а відомості з алгебри і тригонометрії – при розв’язуванні геометричних задач.
8. Виконувати на площині операції над векторами (додаваня і віднімання векторів, множення вектора на число) і використовувати їх при розв’язувані практичних задач і вправ.
9. Володіти навичками вимірювання і обчислення довжин, кутів і площ, які використовуються для розв’язання різних практичних завдань.
10. Уміти застосовувати властивості геометричних фігур при розв’язанні задач на обчислення та доведення.
License: O/S: Version:
Added: 14/01/2010 15:00 Downloads: 1484 Download ()
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Member Poll
There are no polls defined.
Render time: 0.11 seconds 1,091,648 unique visits